YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Aktuellt

 

 

• Ny hemsida »

Vår nya hemsida har premiär.

 

• Kontakta oss »

Juridisk Familjerådgivningsbyrå

Mahmoud Aldebe

info@familjeradgivningsbyra.se

Tel: 070 78 93 057

 

• Stadgar »

JFB är den ideell allmännyttig förening som stöd för utsatta grupper.

 

 

 

Stadgar för Juridisk Familjerådgivningsbyrå-

JFB

 


§ 1 Föreningens benämning
Organisationens juridiska form är "ideell allmännyttig förening" och skall benämnas Juridisk Familjerådgivningsbyrå. Föreningens officiella förkortning skall vara JFB

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att främja förutsättningarna för det juridiska och sociala arbetet bland muslimska familjer, speciellt de utsatta kvinnor och de övriga folkgrupper i Sverige. Detta ska främst ske genom att stödja utsatta grupper med juridiska och sociala rådgivning samt att organisera imamernas arbete inom familjerådgivnings i samband med giftermål och skilsmässor.


§ 3 Uppgifter

Föreningens uppgifter är:

- Att utveckla kunskapen om och förståelsen för familjerådgivning och sociala arbetet bland nyanlända flyktingar med stöd av kontaktregister för imamer och erfarna familjerådgivare som har samma språkiga, kulturella och ibland religiösa bakgrund.
- Att genom nära kontakt med kommuner, socialförvaltning,  kriminalvården, sjukvården, frivilliga organisationer, trossamfunden och muslimska familjer utveckla nya metoder för juridiskt och socialt och andligt arbete bland nyanlända flyktingfamiljer och patienter på sjukhusen och intagna vid anstalter och häkten.
- Att främja ett erfarenhetsutbyte mellan föreningen och myndigheter, respektive andra familjerådgivningsbyråer Att skapa opinion för gemensamma familjefrågor genom förslag och inlägg som är förankrade hos medlemmarna

- Att genom utbildning och kunskapsstöd främja ett gott ledarskap inom det andliga, kulturella, juridiska och  sociala arbetet.


1)       Den första delen fokuseras på utbildning av imamer. De ämnen som skall ingå i utbildningen är Grundläggande värderingar i den svenska grundlagen, svensk familje- och arvsrätt samt delar av strafflagstiftning som innehåller våld i hemmet: misshandel, olaga hot, hemfridsbrott och våldtäkt. Utbildning i muslimsk familjerätt kommer att hållas därefter.

2)       Den andra delen riktar sig till muslimska familjer, nyanlända flyktingfamiljer och myndighetspersoner. Det skall inrättas genom Juridisk Familjerådgivningsbyrå till vilken medlemmarna kan vända sig till för att få lösa sina juridiska spörsmål. Dessutom skall det hållas informationsmöten i familjerätt samt angående våld i familjen. Tanken är att kvinnor för sig skall ha ett informationsmöte i vilket de kan fritt berätta om sina problem. Ett informationsmöte skall ordnas särskilt för ungdomar och ett tredje där alla familjemedlemmar är välkomna att delta i.

 


§ 4 Medlem

4.1 Ordinarie medlem kan bli och vara, som:

4.1.1 imam eller annan individ som bedriver rådgivning, juridisk och socialt arbete
4.1.2 ansluter sig till föreningens ändamål
4.1.3 betalar den fastställda årsavgiften
4.1.4 värnar om demokratiska fri- och rättigheter och tystnadsplikten vid möte med kunder.
4.2 Medlem eller associerad medlem väljs in i föreningen. Beslut om detta fattas av styrelsen med minst tre fjärdedels majoritet.
4.3 Den som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas.§ 5 REPRESENTANTSKAP

5.1 Representantskapet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie representantskapsmöte hålls vartannat år, före maj månads utgång.

5.2 Representantskapet utgörs av alla röstberättigade imamer eller ombud som ansluter sig till föreningen. Varje imam äger utse ett röstberättigat ombud. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Imam skall skriftligen anmäla till föreningen vem man valt att företräda honom vid representantskapet.

5.3 Vid ordinarie representantskap skall följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesfunktionärer
a) ordförande
b) sekreterare
c) justeringspersoner, två
2. Justering av röstlängd
3. Frågan om representantskapets stadgeenliga utlysande
4. Bokslut, verksamhetsberättelse jämte revisorernas rapport
5. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
6. Fastställande av 4-årig verksamhetsinriktning
7. Styrelsens rapport angående verksamhetsplan
8. Fastställande av årsavgift
9. Motioner och styrelsens förslag
10. Val av:
a) styrelsens ordförande
b) styrelseledamöter
c) två revisorer samt en revisorssuppleant
d) valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande

5.4 Extra representantskap hålls när styrelsen så beslutat eller när revisorerna eller minst hälften av de ordinarie medlemsorganisationerna så begärt. Extra representantskap behandlar endast de ärenden som angivits i kallelsen.

5.5 Vid representantskapsmötet fattas beslut av närvarande ombud

5.6 Beslut fattas med enkel majoritet såvida annat ej stadgats. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

§ 6 Kallelse till representantskap m.m.

6.1 Kallelse till representantskap med motions- och nomineringstid sker skriftligen per post till de röstberättigade ombuden, valberedningen, revisorerna samt till inbjudna gäster senast tre månader och till extra representantskap senast en månad i förväg.

6.2 Styrelsens förslag till representantskapet utsändes till medlemmarna senast tre månader före representantskapets början och vid extra representantskap senast 20 dagar före.

6.3 Motionsrätt till och yttranderätt vid representantskapet har varje imam som medlem och av organisationen. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast sju veckor före representantskapet

6.4 Föredragningslista med styrelsens förslag, motioner jämte styrelsens yttrande över dessa, samt valberedningens förslag utsändes till de röstberättigade ombuden, valberedningen, revisorerna samt till inbjudna gäster senast en månad före representantskapet.

6.5 Även andra meddelanden än kallelse bringas till medlemmars kännedom per post.


§ 7 Styrelse

7.1 Föreningen förvaltas och företräds av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen ansvarar för att föreningens ändamål uppfylls och att föreningens stadgar även i övrigt följs.

7.2 Styrelsen skall förutom ordförande bestå av minst tre och maximalt fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Representantskapet fastställer antalet ledamöter för nästkommande period. Styrelsen väljs av representantskapet.

7.3 Styrelsen utser inom sig en vice ordförande som väljs på ett personligt mandat för 4 år samt han utser befattningar man anser lämpliga.

7.4 Styrelseledamot väljs på ett personligt mandat för tre år.

7.5 Styrelsen kan vid behov tillsätta kommittéer och arbetsgrupper.

7.6 Varje ledamot har en röst. Styrelsens beslut är den mening som får den högsta röstanslutningen, dock med de begränsningar som anges i 7.6.1 och 7.6.2.

7.6.1. Styrelsen är beslutför då minst två tredjedelsledamöter står bakom beslutet.

7.6.2 Styrelsen är beslutför med ordförande eller vice ordförande närvarande.

7.7 Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Om minst två ledamöter av styrelsen begär det skall ordföranden sammankalla styrelsen.

7.8 Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll, vilket skall till riktigheten bestyrkas av ordföranden eller vice ordföranden.

7.9 Vid tillsättande av styrelse och andra former av arbetsgrupper skall en jämn könsfördelning beaktas.

7.10 Styrelsen fastställer ett årig verksamhetsplan och budget. Den ettåriga verksamhetsplanen utgår från den fyraåriga verksamhetsinriktning som representantskapet fattat beslut om.

§ 8 Firmateckning

8.1 Föreningens firma tecknas av Ordförande och de övriga ledamöter i styrelsen eller av den eller de personer som styrelser utser därtill, dock ordförande är bemyndigad som VD för föreningen att ha ensamrätten att teckna firman och skriva under alla handlingar som beror föreningen.

8.2 Firmatecknare får ej utan bemyndigande för föreningens räkning köpa fast egendom eller företa medelsplaceringar i aktier, obligationer eller liknande, ej heller uppta eller bevilja lån utan befogenheter från representantskapet (årsmötet).


§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår

9.1 Föreningens verksamhets - och räkenskapsår omfattar tiden fr. o m 1 januari t o m den 31 december.

9.2 Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer.

9.3 Styrelsen skall senast den 1 mars varje år överlämna föregående verksamhetsårs redovisningshandlingar till revisorerna för granskning


§ 10 Redovisning

Styrelsen skall årligen och senast en månad före representantskap avge årsredovisning bestående av resultat- och balansräkning jämte förvaltningsberättelse avseende föregående räkenskapsår.

Dessa handlingar skall skickas ut tillsammans med övriga representantskapshandlingar, nämnda i § 6.4.

§ 11 Revisorer

11.1 På ordinarie representantskap skall väljas en revisor samt en suppleant för tiden fram till nästa ordinarie representantskap.

11.2 Revisorerna avger revisionsberättelse med till- eller avstyrkande avstyrelsens ansvarsfrihet.

11.3 Revisor får närhelst han/hon begär så, ta del av samtliga handlingar som beskriver föreningens förvaltning och räkenskaper.§ 12 Ändring av stadgarna

Beslut om ändringar av föreningens stadgar beslutas av representantskapet med två tredjedels majoritet av röstberättigade ombud enligt fastställd röstlängd.

§ 13 Nedläggning av föreningen

13.1 Beslut om nedläggning av föreningen beslutas av representantskapet med två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade ombud enligt fastställd röstlängd.

13.2 Finns tillgångar vid föreningens nedläggning skall dessa utskiftas för att i enlighet med mötets beslut användas enligt punkt tre av dessa stadgar.

 

 

 

 

 

 

Min själ
Min religon har jag
Med tro bär jag
Jag är inte den svaga
Som blickar kan döda
Jag är inte den
Till utsatt blir nämnd
Se inte mig förtryckt
För jag lever fritt
Varför inte närma
Till min inre sköna
För jag är den starka
Som alla bör lära känna